Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na stránkách obchodu www.thaiway.cz, jejichž provozovatelem je:

- Thai Way, s.r.o.
- Masarykovo náměstí 122
- 753 01 Hranice I - Město
- IČ: 07530650
- DIČ: nejsme plátci DPH
- Společnost je vedená u Krajského soudu v Ostravě (spisová značka C 76139)  

(dále jen prodávající)

obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kupující zasláním objednávky současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel (maloobchodní prodej), řídí se vztahy obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel (velkoobchodní prodej), řídí se vztahy obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené obchodním zákoníkem, z.č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.

 

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Kupující objednává u prodávajícího zboží, které je uvedeno na internetových stránkách www.thaiway.cz a to prostřednictvím objednávkového formuláře. Proces objednávky je ukončen odesláním formuláře objednávky ze strany kupujícího. Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že u prodávajícího závazně objednává v objednávce uvedené zboží, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí a považuje je pro sebe za závazné.
 • Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění zboží  na stránky internetového obchodu, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím (spotřebitelem) a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem. Na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
 • Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.
 • Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce v termínu dle obchodních podmínek a do místa dodání zboží uvedeného v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží od prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce.

 

III. Dodací a dopravní podmínky

 • Zboží expeduje prodávající do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany prodávajícího.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny následujícími způsoby:
  1. při platbě dobírkou se rozumí zaplacení kupní ceny přepravci.
  2. při platbě převodem na účet se rozumí okamžik připsání platby na účet prodávajícího
  3. při platbě v hotovosti se rozumí okamžik zaplacení kupní ceny při převzetí zboží od prodávajícího
 • Způsob odeslání zboží
  1. dopravcem - volbu způsobu dopravy provádí spotřebitel prostřednictvím elektronického objednávkového systému dodavatele nebo telefonicky s odpovědným pracovníkem dodavatele v objednávce. Součástí výběru dopravy je možnost výběru dopravce s uvedením ceny dopravného. O předání zboží do dopravy, které je předmětem kupní smlouvy, je vždy spotřebitel informován e-mailem nebo prostřednictvím odpovědného pracovníka telefonického prodeje. Dodací podmínky se řídí podmínkami příslušného zvoleného dopravce a jsou veřejně dostupné na www stránkách dopravců. Doručení je realizováno na adresu pro doručení uvedenou v kupní smlouvě. V případě nezastižení spotřebitele na dodací adrese je spotřebitel zpravidla písemně příp. telefonicky informován o uložení zásilky v místě příslušné pobočky dopravce. Dle pokynu dodavatele je zásilka uložena max. 7 dnů. Povinností spotřebitele je si zásilku vyzvednout nebo si sjednat náhradní doručení. Povinností spotřebitele je při převzetí zásilky překontrolovat její stav. V případě zjištění, že zásilka neodpovídá kupní smlouvě, postupovat podle reklamačních podmínek.
  Zboží je baleno tak, aby bylo chráněno proti poškození. Kupující má právo odmítnout převzít zboží od přepravce v případě, že je zboží doručeno v poškozeném obalu.
 • Náklady na dodání zboží jsou účtovány dle aktuálního ceníku přepravy.  Tento ceník je k nahlédnutí na stránce "Doprava a platba".

 

IV. Platební podmínky

Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží prodávajícímu jedním z níže uvedených způsobů:

 • dobírkou
 • platba převodem na účet prodávajícího
 • platba kartou online

Způsob platby uvede kupující na objednávce.

 

V. Záruka a reklamace

Reklamaci zjevných vad (nesprávné množství, záměna druhu zboží) uplatní kupující bez zbytečného prodlení písemně u prodávajícího. Záruky a reklamace při prodeji podnikatelskému subjektu se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. V případě, že je kupujícím fyzická osoba – nepodnikatel, řídí se tento vztah ustanoveními Občanského zákoníku. Postup při reklamaci zboží upravuje čl. VII. Reklamační řád.

 

VI. Odstoupení od kupní smlouvy

Je-li kupujícím spotřebitel (nevztahuje se na právnické osoby a fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona / podnikatele), může do 14 dnů od doručení zboží  v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku i bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a zboží vrátit. Zboží musí být vráceno nepoškozené a bez zjevných vad způsobených užíváním. Zboží lze vrátit zasláním na adresu Thai Way, s.r.o., Masarykovo náměstí 122, 753 01 Hranice.

Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit peníze (kupní cenu).

Kupující by měl ke zboží přiložit kopii dodacího listu nebo faktury a písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy. Pozor - písemné odstoupení musí být odesláno prodávajícímu do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od přijetí odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Náklady spojené s dodáním zboží zpět na adresu prodávajícího hradí kupující.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

 

VII. Reklamační řád

Obecné ustanovení
Reklamační řád upravuje práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění a řídí se příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku). Je-li kupujícím podnikatel, řídí se ustanovením z.č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

Záruka
Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván jako výrobek bez vady, má kupující právo na výměnu výrobku anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit.

Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodnou jinak. Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na adresu prodávajícího

Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným užíváním nebo nevhodným skladováním výrobku. 

Reklamaci lze uplatnit zasláním na adresu Thai Way, s.r.o., Masarykovo náměstí 122, 753 01 Hranice.

Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží je nutno přiložit kopii dodacího listu nebo faktury s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.

 

VIII. Ochrana osobních údajů

Problematika ochrany osobních údajů našich zákazníků je řešena v samostatném dokumentu.

 

IX. Kontaktní údaje

Dodavatel zveřejňuje aktuální a úplné kontaktní údaje na www.thaiway.cz v sekci „KONTAKTY“.

 

X. Závěrečná ujednání

Objednávka a samotná kupní smlouva je archivována za účelem jejího plnění a dalších povinností z ní vycházejících. Obchodní podmínky umožňují spotřebiteli archivaci a reprodukci. Dodavatel je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoli měnit a to tím způsobem, že zveřejní nové a úplné znění na www.thaiway.cz v sekci „Obchodní podmínky“. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 15. 10. 2018.